Advertising

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Získaj 5% zľavu po pridaní na facebook

Obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.zuu.sk

Predávajúcim je:
JESPRO s.r.o.
IČO: 46556109

Kupujúcim je:
Osoba (fyzická, alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom portálu www.zuu.sk

Elektronická objednávka je:
Odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

Objednávka: 
Objednávať tovar je možné iba on-line priamo na stránkach elektronického obchodu www.zuu.sk.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári.
Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa vyžaduje uhradenie platby kupujúcim. Po zaslaní objednávky predávajúci overí zaslané údaje a potvrdí prijatie objednávky.
Za záväzné sa považuje e-mailové potvrdenie, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a prípadného termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Odoslaním záväznej objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami. Minimálny odber tovaru nie je stanovený.
Objednávky uhradené platbou cez účet budú odoslané až po projatí platby na účet.
Vyobrazené fotky môžu čiastočne skresľovať farbu, resp. veľkosť ponúkaného tovaru.

Povinnosti predávajúceho: 
Predávajúci sa zaväzuje dodať:
· druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
· vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
· tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdŕžaní objednávky.
Predávajúci nezodpovedá za:
· oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho (prijímateľa)
· za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
· prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
· výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar sa nepovažuje za oprávnenú reklamáciu, najme v prípade že tovar bol prispôsobený alebo vyrábaný podľa požiadaviek kupujucého

Povinnosti kupujúceho: 
Kupujúci sa zaväzuje:
· zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
· objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Dodacie podmienky: 
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar zvyčajne expedujeme obratom, najneskôr však do 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. 
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje originál faktúry.
Doprava tovaru, alebo tovarov s celkovou hodnotou vyššou ako € 50,- je poskytovaná zdarma v rámci územia celej Slovenskej republiky.
Cena dopravy (poštovné) tovaru, alebo tovarov s celkovou hodnotou nižšou ako € 50, - je spoplatnená paušálnou sadzbou €3,60 pri platbe vopred na účet a sadzbou € 4,50 pri zaslaní na dobierku. Cena dopravy nie je zahrnutá v cene tovaru. Spôsob dopravy a výška poštovného sa určuje pri vypĺňaní objednávkového formulára.
Dodanie tovaru do zahraničia je možné po predchádzajúcom dohodnutí podmienok. Cena a forma dopravy mimo územia SR bude vždy upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.

Ceny a platobné podmienky:
Všetky ceny uvedené na www. zuu.sk sú vrátane DPH


Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

1.Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len, ak spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom uzavretej zmluvy na diaľku (bez súčasnej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa) a to využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, ponukového katalógu, adresného listu,

2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy spotrebiteľ (ním poverený zástupca) prevzal tovar. Ak koniec tejto lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, koniec lehoty nastáva nasledujúci pracovný deň. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy v posledný deň lehoty. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebná písomná forma.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

3.Spotrebiteľ po písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy zašle alebo osobne doručí predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dodanou dokumentáciou k tovaru a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. Je vhodné, aby kupujúci si pre vlastnú potrebu vyhotovil kópiu faktúry a tovar zasielal ako doporučenú poistenú zásielku.

4.Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

5.V prípade, že sú s tovarom poskytnuté aj darčeky a dôjde k využitiu práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ vráti s tovarom aj poskytnuté darčeky.

6.Predávajúci vráti zaplatenú sumu za tovar, vrátane nákladov na dopravu ako aj nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

7.Predávajúci však neuhradí spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predajcom.

8.Predávajúci však nemusí vrátiť zaplatenú sumu skôr, ako mu je doručený vrátený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

9.Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe. Tým však nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s tým účtované žiadne ďalšie poplatky.

10.Spotrebiteľ má právo rozbaliť a vyskúšať tovar a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu:

a/ hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške,

b/ náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

11.Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od zmluvy formulár uvedený na tejto webovej stránke.  

* formulár odstúpenie od zmluvy *Reklamačný poriadok :

Zodpovednosť predávajúceho
Pri predaji tovaru kupujúcemu, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a množstvo. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote 24 mesiacov. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a bezodkladné kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval.
Oznámenie reklamácie predávajúcemu 
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov výrobku, jeho katalógové číslo, popis závady a pokiaľ možno fotodokumentáciu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.
Poškodenie tovaru počas jeho prepravy 
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje aj tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s poštovným operátorom protokol o škode. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.
Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

Riešenie reklamácie :

Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
• výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca,
• výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.
Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.
Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

 

Alternatívne riešenie sporu:

 • Predávajúci týmto informuje kupujúcich, že na základe ustanovení zák. č.391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vytvorila možnosť pre kupujúcich riešiť spor s predávajúcim zmierlivým riešením, ktoré sa po súhlase oboch strán stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (okrem iných), pričom kupujúci má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov potom, čo vyčerpal všetky možnosti na vyriešenie sporu s predávajúcim. Hodnota sporu musí byť vyššia ako 20,- EUR.

• Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia (o prípadnom predĺžení lehoty o 30 dní/aj opakovane/ informuje navrhovateľa).

• Alternatívne riešenie sporov je určené výhradne pre spotrebiteľov (fyzické osoby nepodnikateľov).

• Alternatívne riešenie sporov nevylučuje riešenie sporu súdnou cestou.

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297


Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa : 

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou prijatím bezpečnostného opatrenia č 1/2014. Osobné údaje sú použité iba pre zasielanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Zákony a predpisy: zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov

 

Zaverečné ustanovenie :

Pri povahe meniacích sa zákonov na územi Slovenskej republiky ak vznikne nasúlad v obchodných podmienkách s aktuálnymi platnými predpismi, vždy sa sporne body obchodných podmienok rušia a nahrádza ich aktuálny zákon, ktorým sa predajca aj predavajúci riadi.

Platnosť od 24.5.2020